Vaco Strong Deet Spray na komary kleszcze meszki 170 ml

Zakupy spożywcze online

Vaco Strong Deet Spray na komary kleszcze meszki 170 ml

27,99 zł
164,65 zł/L
Logo 5901821957984
Opis

opis produktu

Vaco Max Spray na komary, kleszcze i meszki Aerozol przeznaczony do odstraszania komarów, kleszczy i meszek. Do stosowania na odsłoniętą skórę.. Okres działania odstraszającego: 8 godzin.

ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Substancje czynne: N,N-dietylo-m-toluamid/DEET, zaw.: (30/100 g), olejek z eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowany, zaw.: (0,1 g/100 g). Środki ostrożności: Zawiera: N,N-dietylo-m-toluamid. H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C / 122°F. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Pierwsza pomoc: w przypadku niewłaściwego użycia oraz wystąpieniu niepokojących dolegliwości skonsultować się z lekarzem. W kontakcie z otwartymi ranami lub uszkodzoną skórą: przemyć dużą ilością wody. W kontakcie z ustami: wypłukać usta wodą i popić dużą ilością wody. Po narażeniu drogą oddechową: zapewnić dostęp świeżego powietrza, ciepło i spokój. Postępowanie z odpadami: odpadowy produkt oraz opakowanie produktu usuwać do kontenerów przeznaczonych na odpady niebezpieczne. Unikać zanieczyszczenia wody i gleby. Numer pozwolenia: 6498/16

Niebezpieczeństwo - wykrzyknik

Niebezpieczeństwo - płomień

przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia: Spryskać równomiernie narażone na ukąszenia, odsłonięte części ciała z odległości ok. 15-20 cm. Produkt stosować na zewnątrz pomieszczeń lub w miejscach dobrze wentylowanych wewnątrz pomieszczeń. Nie wdychać rozpylonego produktu. Nie nanosić na dłonie dzieci z uwagi na możliwość kontaktu dłoni z ustami. Nie stosować produktu na uszkodzoną lub podrażnioną skórę i błony śluzowe. Nie stosować bezpośrednio na twarz, tylko nanosić za pomocą dłoni. Po zakończeniu aplikacji umyć ręce. Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z żywnością, wodą przeznaczoną do spożycia, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością. Nie stosować u dzieci poniżej 13 roku życia. Z uwagi na wysokie stężenie DEET w preparacie, nie stosować produktu w miejscach, w których może mieć on kontakt z odzieżą syntetyczną i skórzaną, powierzchniami plastikowymi lub lakierowanymi. Stosować maksymalnie 1 raz dziennie u dorosłych i dzieci powyżej 13 roku życia.

adres zwrotny

Podmiot odpowiedzialny:
VACO RETAIL sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 44
50-457 Wrocław
tel.: +48 71 750 73 00
zielonaochrona.pl
vaco-retail.pl
vaco.com.pl