Raid Family urządz.elekt.z płynem 45nocy

Zakupy spożywcze online

Oferta do 31-05-2023

Raid Family urządz.elekt.z płynem 45nocy

18,99 zł zamiast 32,99 zł 18,99 zł/szt.
do 31-05-2023 42% TANIEJ 32, 99 18, 98 14 TANIEJ
Opis

opis produktu

ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,

Raid elektrofumigator z płynem owadobójczym chroni przed komarami zapewniając spokojny sen. Zapewnia skuteczną ochronę przed komarami przez całą noc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Produkt jest skuteczny nawet przy lekko otwartych oknach i włączonym świetle. Chroni pomieszczenie do 30 m3.

Buteleczka z płynem Raid wystarcza na 45 nocy, jeśli jest używana 8 godzin/noc. Poziom płynu można łatwo obserwować: po skończeniu płynu włóż nowy zapas, aby zapewnić kolejne 45 nocy ochrony.*
*8 godzin/noc.

Cechy:

  • delikatne światło
  • 45 nocy*
  • bezzapachowy**
  • 2w1 szybka i skuteczna ochrona
  • *Przy użytkowaniu przez 8 godzin w nocy
  • **inne substancje mogą zawierać zapach, 0% kompozycji zapachowych

www.scjohnson.com

Przechowywanie

Termin ważności: 4 lata od daty produkcji (na opakowaniu).

Przygotowanie

Sposób użycia:

Należy zwrócić uwagę czy w gniazdku elektrycznym jest prąd o natężeniu 230 V.

1. Zdjąć nakrętkę ściskając ją, a następnie włożyć buteleczkę do urządzenia.

2. Przekręcić wtyczkę tak, aby buteleczka z płynem była ustawiona pionowo. Podłączyć urządzenie do kontaktu, delikatny sygnał świetlny informuje, że urządzenie działa.

3. Aby zatrzymać działanie urządzenia wyłącz je z kontaktu.

4. Butelkę przechowywać w pozycji pionowej. Kiedy butelka jest pusta wymienić ją na nową. Skuteczną ochronę uzyskuje się po 30 min od włączenia. Nie stosować elektrofumigatora dłużej niż 8 godzin dziennie. Produkt podłączony do prądu należy chronić przed ingerencją dzieci i osób szczególnej troski.

Opakowanie

Rozmiar opakowania: 27 ml Średnia miara (e)

Wymiar liczbowy: 27

Wymiar
Wymagana wysokość na półce - 89 mm
Wymagana szerokość na półce - 112 mm
Wymagana głębokość na półce - 64 mm

Rodzaj opakowania: Pudełko

Waga brutto: 104ml

 

Adres producenta

Adres zwrotny

  Podmiot odpowiedzialny:
SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia: 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora)

Rozszerzone dane

Regulacje CLP

 Niebezpieczeństwo

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Raid elektrofumigator z płynem owadobójczym przeciw komarom
Zawiera destylaty średnie obrabiane wodorem (ropa naftowa).
Niebezpieczeństwo
Substancja czynna: praletryna 1,2 g/100 g.
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem, NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. Przechowywać pod zamknięciem. Używać zgodnie ze sposobem użycia. Nie używać w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach oraz w obecności alergików, osób chorych i dzieci poniżej 1 roku życia. Zachować opakowanie zewnętrzne ze sposobem użycia i środkami ostrożności. Nie przykrywać urządzenia w czasie użycia. Nie dotykać urządzenia pod napięciem wilgotnymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Wynieść lub przykryć akwaria, terraria, klatki ze zwierzętami w czasie użycia produktu, wyłączyć filtr w akwarium. Kiedy butelka jest pusta wyłączyć urządzenie z gniazdka i wymienić ją na nową. Podczas wymiany buteleczki wyjąć urządzenie z kontaktu. Nie dotykać kontaktu. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt.
Pierwsza pomoc: Jeśli produkt używany jest zgodnie ze sposobem użycia nie należy spodziewać się żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. W przypadku kontaktu z oczami przepłukać obficie wodą. W sytuacjach, gdy konieczna jest inna pomoc niż podana w zaleceniach, należy skontaktować się z ośrodkiem zatruć.
Postępowanie z odpadami: Opróżnione opakowanie oddać do recyklingu. Produkt i opakowanie z resztkami produktu, traktować jako odpad i oddać do utylizacji, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0095/03.

Informacja środowiskowa: Symbol przekreślonego kosza umieszczony na produkcie wskazuje na selektywne zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie należy wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Niewłaściwe usuwanie zużytego sprzętu potencjalnie może spowodować niekorzystne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi wynikające z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA znajdują się wewnątrz opakowania.

Może być użytkowany w pomieszczeniach z dziećmi powyżej 1 roku życia +